• گفتگوی ماه

    گفتگوی ماه

    کارگاه مجازی گفتگوی ماه با حضور استاد مهدی عباسی مهر مدیر امور سیاسی نهاد برگزار می گردد.